Skvělí pomocníci při čištění odpadních vod od tuků a olejů

Odlučovač tuků LT1 01 maste

V provozech ve kterých se nachází odpadní voda s obsahem tuků, je  důležité provést vestavbu odlučovačů tuků. Odlučovače tuků je potřeba použít vždy, když ze znečištěné vody musí být zachyceny tuky a oleje organického původu.

Co jsou to odlučovače tuků?

Odlučovače tuků (lapače) jsou čistící zařízení před malé čistírny odpadních vod nebo před zaústěním do kanalizace. Jejich technologické uspořádání a provedení je v souladu s ČSN 75 6401.

Lapače tuků jsou vodotěsné, jsou vyrobeny ze strukturálně lehčeného polypropylenu o síle 15 mm. Po svaření tak vzniká monolitická nádoba.

  • Umístění odlučovačů tuků musí být ve shodě s hygienickými podmínkami v místě instalace

Kde nejlépe využít odlučovače tuků?

Odlučovače tuků nebo-li lapače tuků skvěle poslouží u restaurací, hotelů, penzionů, závodních kuchyní, různých výroben, zpracovatelských závodů a všude tam, kde je potřeba odstranit z odpadních vod tuky, které jsou nežádoucí v dalším procesu biologického čištění odpadních vod.

Jaké mají odlučovače tuků výhody?

  • nízká hmotnost
  • dlouhá životnost
  • minimální nároky na údržbu

Lapače a odlučovače tuků, které nabízí naše společnost splňují dnešní náročné požadavky kladené na lapače tuků a olejů.

Instalace a propojení odlučovače

Lapače tuků se umisťují co nejblíže zdroji znečištění, nejlépe mimo budovu. Samotná monolitická nádoba lapače se umisťuje do předem připravené jámy, hluboké dle projektu, na podkladní beton o tloušťce 100 - 150 mm do vodorovné polohy s přesností 5 mm na celé délce desky.

  • Je-li ve směru odtoku více nádrží, propojují se mezi sebou potrubím DN 160, které je součástí výrobků

Nádrž odlučovače se naplní vodou a obsype se polosuchým betonem (B15), který se dle potřeby hutní. Při výskytu spodní vody je nutno vyžádat si u výrobce přivaření límců proti vztlaku spodní vody. Další úpravy v rámci stavby (pojízdnost, statické zatížení, atd.) řeší projektant stavby.

Provoz a údržba odlučovače záleží na znečištění odpadních vod a tím zatížení odlučovače. Samotný odlučovač má přímo pod přítokem komoru (zásobník) pro zachycení hrubých nečistot (slupky, jídlo, papír, apod.).

V hlavní komoře se pak usazují tuky, které nejsou zředěny splaškovými či dešťovými vodami. Tyto částice se shromažďují na hladině, kde vytvářejí plovoucí vrstvu. Vyčištěná voda pak odtéká do kanalizace.

  • Podrobný návod k obsluze odlučovače tuku a provozní řád jsou součástí dodávky

Technický popis

Funkce a technologické uspořádání odlučovačů vychází ze zásad uvedených v ČSN 75 6451 - Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek v ČSN 75 3415 - Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování a v ČSN 75 6401 - Čistírny odpadních vod.

V odlučovačích dodávaných AQUA Program s.r.o. lze čistit vody s obsahem tuků, které jsou nežádoucí v dalším procesu biologického čištění odpadních vod.

Účinnost jednotlivých objektů je stanovena na základě zkoušek a souhlasná vyjádření vycházejí z ČSN 75 6401, platné pro čištění odpadních vod.

Katalogový list

PDFKatalogový list - Odlučovače tuků LT-1 (PDF)

PDFKatalogový list - Odlučovače tuků LT-2 (PDF)

PDFKatalogový list - Odlučovače tuků LT-3 (PDF)

Další užitečné odkazy

 zpět na začátek...

Používané výrazy při hledání:

lapače tuků, odlučovače tuků, odlučovače pro, odpadní voda, znečištěná voda, čistící zařízení, malé čistírny odpadních vod, odlučovače tuků pro restaurace, hotely, penziony, závodní kuchyně, výrobny, zpracovatelské závody, biologické čištění odpadních vod

 zpět na začátek...

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat:

Rádi zodpovíme Vaše dotazy


 *


 *

 *
* povinné údaje

 * (opatření proti SPAM robotům)
"Technické výrobky
s garancí kvality
"